Menu Close

Lenovo 3d TV Projector Full set

Rs.25,000.00 Rs.15,000.00

Lenovo 3D-HD projector with full KIT

Lenovo 3D-HD projector with full KIT- for home cinema and class💲Rs-14990/- (specail X-mas Offer)📱071-6604757 - Call/Massage/Viber/IMO/Whatsapp📱071-4727404- Call/Massage ✔️☄ Projector ය මගින් පැහැදිලිව රූපවාහිණී නැරබීය හැක. ☄✔️ ඉතාම පැහැදිලි HD රූපරාමු ලබා ගත හැකිය.✔️ ඉතා පුලුල් තිරයක් ලබා ගත හැක.සාමාන්‍ය බිත්තියට රූපරාමු ලබාගත හැක.✔️ අවම විදුලි ධාරිතාවක් සහිතව ක්‍රියාත්මක කල හැක.✔️තැනින් තැනට ගැනයාමද හා මෙහෙයවීම ඉතා පහසුය✔️මාස 24 ක වගකීම🎁FREE 👉👉👉✔️ SCREEN✔️ STAND✔️LASER PEN✔️3D GLASS✔️AV CABLE✔️HDMI CABLE✔️VGA CABLEUSB, SD CARD, HDMI, VGA, ANALOG TV, AV INPUT මගින් ඔබට අවශ්‍ය Films, Videos, images, presentation, audio, ආදී සියලුම දෑ නැරබිය හැකි අතරම DVD PLAYER සම්බන්ධ කල හැක. මෙහි ඇති විශේෂ වාසිය වන්නේ සාමාන්‍ය ඇන්ටනාව සම්භන්ද කොට රූපවාහිනී නැරබීමේ හැකියාවයි.ල0කාවේ අඩුම මිලට අප වෙතින්.වසර 2ක වගකීම හා සතියක් තුල මාරුකිරීමේ හැකියාව.අතේ ඇති මුදලට,ඔබගේ අවශයතාවයට ගැලපෙන අප සතු විව්ද මාදිලිවලට අයත් තෝරා ගන්න.එක් දින කූරිය සේවය.ඔබට බාන්ඩය ලැබුනු පසු ගෙවීමෙ හැකියාවද ඇත.වන්චාකරුවන්ට හසු නොවන්න100% උසස් තත්ත්වය හා 100% පරීක්ශා කර තහවුරු කර ඇතඑක් දිනකින් නිවසටම ගෙන්වාගන්න . භාණ්ඩය ලැබුණුපසු මුදල් ගෙවන්න.———————————————————————————🤔 – ඔබත් අවම මිලකට වැඩි කලක් භාවිතකලහැකි projector එකක් සොයන්නේද?🤔 – ඔබ class කරන අයෙක්ද? ව්‍යාපර අවශයතා සදහා projector සොයන්නෙක්ද? නැතහොත් නිවසේ පරිහරනයට projector එකක් සොයන්නෙක්ද?🤗 ඔබ කවර අවශයතාවයකට projector සෙවුවද අප ඔබගේ අවශ්‍යතාවට 100% ක් ගැලපෙන projector තෝරා දීමට හා පරිහරනයට ඔබට උදවු වන්නෙමු. 🤗අප 2010 වසරේ සිට අකණ්ඩ පාරිබෝගික විශ්වාසයත් සමග 100% ගුණත්වයෙන් උසස් භාණ්ඩ වගකීමක් සහිතව සැපයීමට සමත් වී ඇත. අප දැනට වසර 8 ක් මුලුල්ලේ ප්‍රොජෙක්‍ටර් ආනයනය කොට විශ්වාසවන්තව පාරිබෝගිකයන් අතට පත්කොට ඇත.ALL KIND OF PROJECTORS ANDROID/WI-FI/3D/TV/HDTOP SELLER OF THE IKMAN,LK4 year Replacement warranty with unbelievable pricepay after u received item.These are not cheap ebay or amazon products.imported from main companywe have more than 6 year experience in this fieldchoice what u need for our storespecial discount for whole sale customers ..ORDER METHODS1 – Call2 – Send a text message3 – Send a Facebook message –4 – ikman chatPAYMENT METHODS1 – Direct buy from our store2 – Cash on Delivery3 – Bank transferDELIVERY METHODS1 – Doorstep Delivery2 – Islandwide Delivery by SL postTime to market:2019 yearsBrand Name:LenovoStyle:LEDLight Source:Led LightProjective Mode:Throwing, Back Projection, Desktop, CeilingMax Resolution:1920*1080is Pocket Projector:NoLamp:LED 30,000HoursZoom:FocusLens:Manual focusResolution: 1080pPortable:YesScreen Scale:4:3/16:9Use:Home,Entertainment ProjectorHome Theater Projector:YesType:Digital ProjectorProjection Distance:1.2-3.6mBrightness:1000 LumensWeight:0.55kgContrast Ratio:1000:13D ready:Meet And Support The 3D Red-Blue, Red-Green Film SourceProjector Category:Micro Projector, 3D Projector,Theater ProjectorInterface Input:HDMI/VGA/AV/USB/SDImage Size :20-80 LnchesMulti Language:English Spanish Portugal French 23 languageFeatures:1. The professional appearance design brings perfect ventilation and steadier use.2. The LED lamp life can be up to 50,000 hours, also display beautiful colors3. Multi-function interface: HDMI/SD/USB/VGA/AV/AUDIO OUT/TV4. Manual focus adjusting, viewing picture is from 20 to 100inch5. Professional trouble shooting and protection measures6. Due to small dimension and light weight, easy to carry7. Easy switching aspect ratio between 16:9 and 4:38. Low power consumption, ultra quiet isolation9.Support charged by the vehicle power.👍———————————————————————————අප සතුව projector model කීපයක්ම ඇති අතර ඔබේ අවශයතාවට ගැලපෙන projector ය තොරා ගැනීමට සහය වන්නෙමු.———————————————————————————📜 Full set- 19990/-

Posted by GeelimzShop on Thursday, November 28, 2019

Lenovo TV projector with 3D/HD full KIT- for home cinema and class

✔️☄ Projector ය මගින් පැහැදිලිව රූපවාහිණී නැරබීය හැක. ☄
✔️ ඉතාම පැහැදිලි HD රූපරාමු ලබා ගත හැකිය.
✔️ ඉතා පුලුල් තිරයක් ලබා ගත හැක.සාමාන්‍ය බිත්තියට රූපරාමු ලබාගත හැක.
✔️ අවම විදුලි ධාරිතාවක් සහිතව ක්‍රියාත්මක කල හැක.
✔️තැනින් තැනට ගැනයාමද හා මෙහෙයවීම ඉතා පහසුය
✔️මාස 24 ක වගකීම

Lenovo Smart Tv Projectors 3D/hdprojector

98 in stock

SKU: 002 Category: Tag:

 

 

TV projector with 3D/HD full KIT- for home cinema and class

✔️☄ Projector ය මගින් පැහැදිලිව රූපවාහිණී නැරබීය හැක. ☄
✔️ ඉතාම පැහැදිලි HD රූපරාමු ලබා ගත හැකිය.
✔️ ඉතා පුලුල් තිරයක් ලබා ගත හැක.සාමාන්‍ය බිත්තියට රූපරාමු ලබාගත හැක.
✔️ අවම විදුලි ධාරිතාවක් සහිතව ක්‍රියාත්මක කල හැක.
✔️තැනින් තැනට ගැනයාමද හා මෙහෙයවීම ඉතා පහසුය
✔️මාස 24 ක වගකීම

FREE 👉👉👉
✔️ SCREEN
✔️ STAND
✔️LASER PEN
✔️3D GLASS
✔️AV CABLE
✔️HDMI CABLE

✔️VGA CABLE

USB, SD CARD, HDMI, VGA, ANALOG TV, AV INPUT මගින් ඔබට අවශ්‍ය Films, Videos, images, presentation, audio, ආදී සියලුම දෑ නැරබිය හැකි අතරම DVD PLAYER සම්බන්ධ කල හැක. මෙහි ඇති විශේෂ වාසිය වන්නේ සාමාන්‍ය ඇන්ටනාව සම්භන්ද කොට රූපවාහිනී නැරබීමේ හැකියාවයි.

ල0කාවේ අඩුම මිලට අප වෙතින්.වසර 2ක වගකීම හා සතියක් තුල මාරුකිරීමේ හැකියාව.අතේ ඇති මුදලට,ඔබගේ අවශයතාවයට ගැලපෙන අප සතු විව්ද මාදිලිවලට අයත් තෝරා ගන්න.එක් දින කූරිය සේවය.ඔබට බාන්ඩය ලැබුනු පසු ගෙවීමෙ හැකියාවද ඇත.වන්චාකරුවන්ට හසු නොවන්න
100% උසස් තත්ත්වය හා 100% පරීක්ශා කර තහවුරු කර ඇත

එක් දිනකින් නිවසටම ගෙන්වාගන්න . භාණ්ඩය ලැබුණුපසු මුදල් ගෙවන්න.
———————————————————————————
🤔 – ඔබත් අවම මිලකට වැඩි කලක් භාවිතකලහැකි projector එකක් සොයන්නේද?
🤔 – ඔබ class කරන අයෙක්ද? ව්‍යාපර අවශයතා සදහා projector සොයන්නෙක්ද? නැතහොත් නිවසේ පරිහරනයට projector එකක් සොයන්නෙක්ද?
🤗 ඔබ කවර අවශයතාවයකට projector සෙවුවද අප ඔබගේ අවශ්‍යතාවට 100% ක් ගැලපෙන projector තෝරා දීමට හා පරිහරනයට ඔබට උදවු වන්නෙමු. 🤗

අප 2010 වසරේ සිට අකණ්ඩ පාරිබෝගික විශ්වාසයත් සමග 100% ගුණත්වයෙන් උසස් භාණ්ඩ වගකීමක් සහිතව සැපයීමට සමත් වී ඇත. අප දැනට වසර 8 ක් මුලුල්ලේ ප්‍රොජෙක්‍ටර් ආනයනය කොට විශ්වාසවන්තව පාරිබෝගිකයන් අතට පත්කොට ඇත.

ALL KIND OF PROJECTORS ANDROID/WI-FI/3D/TV/HD
TOP SELLER OF THE IKMAN,LK
4 year Replacement warranty with unbelievable price
pay after u received item.
These are not cheap ebay or amazon products.imported from main company
we have more than 6 year experience in this field
choice what u need for our store
special discount for whole sale customers ..

ORDER METHODS
1 – Call
2 – Send a text message
3 – Send a Facebook message –
4 – ikman chat

PAYMENT METHODS
1 – Direct buy from our store
2 – Cash on Delivery
3 – Bank transfer

DELIVERY METHODS
1 – Doorstep Delivery
2 – Islandwide Delivery by SL post

Time to market:
2019 years
Brand Name:
Lenovo
Style:
LED
Light Source:
Led Light
Projective Mode:
Throwing, Back Projection, Desktop, Ceiling
Max Resolution:
1920*1080
is Pocket Projector:
No
Lamp:
LED 30,000Hours
Zoom:
Focus
Lens:
Manual focus
Resolution: 1080p
Portable:
Yes
Screen Scale:
4:3/16:9
Use:
Home,Entertainment Projector
Home Theater Projector:
Yes
Type:
Digital Projector
Projection Distance:
1.2-3.6m
Brightness:
1000 Lumens
Weight:
0.55kg
Contrast Ratio:
1000:1
3D ready:
Meet And Support The 3D Red-Blue, Red-Green Film Source
Projector Category:
Micro Projector, 3D Projector,Theater Projector
Interface Input:
HDMI/VGA/AV/USB/SD
Image Size :
20-80 Lnches
Multi Language:
English Spanish Portugal French 23 language
Features:
1. The professional appearance design brings perfect ventilation and steadier use.
2. The LED lamp life can be up to 50,000 hours, also display beautiful colors
3. Multi-function interface: HDMI/SD/USB/VGA/AV/AUDIO OUT/TV
4. Manual focus adjusting, viewing picture is from 20 to 100inch
5. Professional trouble shooting and protection measures
6. Due to small dimension and light weight, easy to carry
7. Easy switching aspect ratio between 16:9 and 4:3
8. Low power consumption, ultra quiet isolation
9.Support charged by the vehicle power.

👍———————————————————————————
අප සතුව projector model කීපයක්ම ඇති අතර ඔබේ අවශයතාවට ගැලපෙන projector ය තොරා ගැනීමට සහය වන්නෙමු.
———————————————————————————

📜 Full set- 19990/-

 

 

 

 

Lenovo Smart Tv Projectors 3D/hdprojector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lenovo 3d TV Projector Full set”

Your email address will not be published. Required fields are marked *